Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie en geeft advies. De Raad van Commissarissen (RvC) van Woonin heeft maximaal 8 leden. Onze huurdersorganisaties kiezen 2 commissarissen. De ondernemingsraad kiest ook 1 commissaris. 

De RvC werkt met 3 auditcommissies

Dat zijn de commissies Financiën, Wonen en Remuneratie. Iedere commissie bestaat uit 2 of 3 commissarissen. Zij bereiden besluiten voor die de RvC moet nemen. Hierover geven zij deskundig advies aan de hele RvC.

De commissarissen werken onafhankelijk en kritisch

Zij hebben geen ander werk dat hun functie bij de RvC in de weg kan staan. De RvC heeft een profiel opgesteld. Hierin staat welke kennis en deskundigheden een commissaris moet hebben. Sommige commissarissen zijn deskundigen op een bepaald gebied. Zoals financiën of volkshuisvesting. De manier van werken en de samenstelling van de RvC staan in het Reglement RvC Woonin.

Honorering RvC

De RvC stelt jaarlijks zijn eigen honorering vast binnen de kaders van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) met bijbehorende sectorale regeling. De honorering ligt ook onder de in de Beroepsregel van de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) geadviseerde maxima.

De honorering in 2024 is als volgt:

  • voorzitter € 25.740
  • leden € 17.235

Daarnaast kunnen de commissarissen kosten terugkrijgen die zij hebben gemaakt voor hun RvC-werk. Bijvoorbeeld reis- of opleidingskosten. Hiervoor hebben ze een richtlijn opgesteld.