Integriteit

Woonin heeft een belangrijke maatschappelijke taak: het zorgen voor goede huisvesting, vooral voor mensen met een laag inkomen. Dit vraagt om professionaliteit, integriteit, betrouwbaarheid en transparantie van de organisatie. Zeker in een regio waar de woningnood groot is.

Ons imago hangt samen met de beeldvorming rondom integriteit. Maar alleen het hebben van beleid is niet voldoende. Het moet leven in de organisatie en bij de medewerkers. Er moet continu aandacht voor zijn, in werkoverleggen, functioneringsgesprekken en bij werving en selectie van nieuwe medewerkers of inleenkrachten.

Integriteits- en gedragscode

Medewerkers moeten zich er bewust van zijn op welke vlakken wij risico lopen. En wat de gevolgen zijn als je je niet houdt aan de integriteits- en gedragscode.

Als wij de buitenwereld willen laten zien dat wij een professionele en integere organisatie zijn, dan moet dit van binnenuit komen. De hele organisatie moet erop gericht zijn om zo eerlijk, transparant en integer mogelijk te werken. Daarom hebben wij een integriteits- en gedragscode: de 9 gouden regels.

Onze integriteitscode is het kader voor medewerkers voor eerlijk en betrouwbaar gedrag naar buiten (huurders, leveranciers en overige stakeholders) en naar binnen (medewerkers onderling). We hanteren hierbij eigen verantwoordelijkheid, openheid en respect als uitgangspunten.

9 gouden regels

In ‘9 gouden regels’ staat wat wij verstaan onder integriteit en gewenste omgangsvormen. Het is geen dichtgetimmerd reglement, maar gaat over het nemen van eigen verantwoordelijkheid en gezond verstand.

Er staat niet over elk onderwerp precies in wat wel en niet mag. Dat kan en moet ook niet. Eén van de uitgangspunten is dat medewerkers weten wat integer gedrag is en daar vanuit de eigen verantwoordelijkheid inhoud aan geven. Daarbij past geen veelheid aan regels. Een tweede uitgangspunt is dat kwesties over integriteit en gedrag besproken worden met collega's en leidinggevenden.

Onze integriteitscode bestaat uit 2 basisprincipes en 9 gouden regels passend bij 9 basisthema’s voor het werken bij Woonin.

Basisprincipes

 • Ik weet heel goed wat integer is en handel daarnaar. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn integer handelen en gedrag.
 • Ik sta voor de grootst mogelijke transparantie over integriteit, mijn gedrag en vraagstukken op dit gebied.

Verkorte versie 9 gouden regels

 1. Huurders en collega’s
  Ik vertoon gedrag dat niet als grensoverschrijdend of beledigend wordt ervaren zodat een collega of huurder zich veilig voelt in omgeving. Ik heb respect voor anderen, roddel niet en maak geen 'lollige', discriminerende en/of seksueel getinte opmerkingen over hen. Informatie die ik over anderen heb, gebruik ik alleen als mijn werk daar om vraagt.
 2. Belangenverstrengeling
  Ik kan werk voor anderen/externen doen, zolang dit geen huurder of relatie van Woonin is. Ik zorg dat ik daarbij het belang van Woonin niet beschadig. Ik ben open en eerlijk over mijn nevenwerkzaamheden en ik meld dit actief, bij betaald en onbetaald werk.
 3. Verdeling van zeldzaam goed
  Bij Woonin heb ik geen voorrang op huur- en koopwoningen of bedrijfspanden. Dit geldt ook voor mijn vrienden, familie en voor onze klanten. Als ik reageer op een woning of bedrijfspand van Woonin, inclusief een gemengd wonen project, geef ik dit schriftelijk door aan mijn leidinggevende.
 4. Leveranciersselecties
  Leveranciers selecteer ik zonder dat ik zonder dat ik een mening of een oordeel heb. Ik laat mij hierbij niet leiden door familie- en vriendenband en andere niet-zakelijke banden. Ik let bij het kiezen op marktconformiteit, in kwaliteit en prijs. Ik volg de door Woonin gemaakte processen. Ditzelfde geldt bij het inhuren van medewerkers of adviseurs van buiten Woonin.
 5. Relatiegeschenken
  Ik accepteer alleen kleine relatiegeschenken als een persoonlijk teken van compliment voor mijn prestaties. Geschenken tot € 50,- mag ik accepteren. Geschenken boven de € 50,- weiger ik vriendelijk. Aangenomen geschenken kan ik ook afgeven voor de loterij bij Woonin. De loterij is ieder jaar tijdens het kerstfeest.
 6. Uitnodigingen
  Ik neem alleen een uitnodiging aan voor een bijeenkomst, evenement, feestelijk moment of een reisje/excursie als dit voor mijn werk noodzakelijk is. Ik ga zo min mogelijk naar bijeenkomsten waarvoor ik uitgenodigd word die een tegenwaarde hebben van meer dan € 50,- en die niet door Woonin worden betaald. Ik leg te allen tijden uitleg af over een uitnodiging die ik heb geaccepteerd.
 7. Inkoopvoordelen
  Ik doe geen privézaken met toeleveranciers van Woonin, behalve als Woonin voor een grote groep afspraken heeft gemaakt waardoor elke collega dezelfde voordelen ontvangt, of als de directie duidelijk toestemming heeft gegeven. Ik mag privé geen zakendoen met bedrijven die voor Woonin werk doen (bijvoorbeeld aannemers of co-makers). Bij twijfel overleg ik vooraf met mijn leidinggevende. Ik geef in elke situatie uitleg, over een inkoopvoordeel dat ik heb geaccepteerd.
 8. Bedrijfsmiddelen
  Ik gebruik bedrijfsmiddelen van Woonin voor zakelijke doelen. Bij weinig privégebruik let ik erop dat dit redelijk is vergeleken met het zakelijk gebruik. Ik gebruik bedrijfsmiddelen niet voor betaalde hulp buiten Woonin.
 9. Geven van middelen aan huurders
  Ik geef of leen geen geld of andere zaken aan huurders. Ook vertegenwoordig ik niet hun financiële belangen. Als huurders hulp nodig hebben bij het regelen van sommige zaken, stuur ik hen door naar de goede organisaties.

Protocollen en regelingen

De meeste regels doen dus een beroep op eigen verantwoordelijkheid. Enkele zaken vragen echter wel om duidelijke regels. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht. Hiervoor hebben we aparte regelingen en protocollen. Bijvoorbeeld voor de selectie van leveranciers, het gebruik van de bedrijfsbussen en een privacyreglement. Een medewerker kan een vermoeden van een misstand ook extern melden bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. 

Meldprocedure bij vermoeden van een misstand

We hebben voor onze medewerkers een Meldprocedure bij vermoeden van een misstand (voorheen klokkenluidersregeling). Hierin staat beschreven hoe je op een goede en veilige manier melding kunt doen van een eventueel vermoeden van een misstand bij Woonin. Bijvoorbeeld een overtreding van het integriteitsbeleid.

Vertrouwenspersonen

Bij Woonin hebben we drie vertrouwenspersonen integriteit (vpio’s). Dit zijn medewerkers die hiervoor zijn opgeleid. Een medewerker kan een vermoeden van een misstand ook melden bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties.

Voor ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie) kunnen medewerkers ook terecht bij een externe vertrouwenspersoon.